Vásárlói tájékoztató

Vásárlói tájékoztató

Cégnév: Kisgép Kft.

Székhely és levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B.

Szerviz és a bolt telephelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 23.

Telefon: +3613494955

e-mail: info@kisgep.hu

Adószám: 103-00600-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-065005

Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága


Elállási jog: A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

    a terméknek,

    több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.


Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.


Ha elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az info@kisgep.hu e-mail címre vagy levelezési címünkre postán. Ebből a célból felhasználhatja a honlapon megtalálható elállási nyilatkozat mintát is, de nem kötelező. Határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát részünkre. Emailben haladéktalanul visszaigazoljuk a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.


A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF 3. pontjában, illetve az itt leírt feltételeknek megfelelően gyakorolta.


Fogyasztó nyilatkozatát a fent megjelölt 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) köteles elküldeni részünkre.


Elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a fent megjelölt bolt címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.


A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az Ön által megrendelt futárnak átadja) a terméket.


A termék visszaküldésének költsége Önt terheli, kivéve, ha a vállalkozásunk vállalta e költségek viselését. Cégünk azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Öntől a termék visszajuttatás költségét. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán Önt semmilyen más költség nem terheli.


Ha eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítést jogosultak vagyunk mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.


A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


Ha fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni ésszerű költségeinket.


Követelhetjük a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinknek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.


Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ön személyére szabtak.

    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele cégünktől nem várható el akkor, ha a Ön a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható(pl. fogkefe). Amennyiben Ön még nem kezdte meg az ilyen termék használatát, vagyis a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.


Panaszügyintézés:

Fogyasztói kifogásait a fent megjelölt bármely elérhetőségen jelezheti felénk.


Ha a vita nem rendeződik, akkor panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. bírósági eljárást vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezhet:


Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31


A jótállásról, szavatosságról részletesen az ÁSZF 4. pontjában olvashat.


Ha jótállásköteles terméket vásárol, akkor a csomagban mellékeljük az Ön részére a jótállási jegyet is.